Biểu Mẫu Giấy Fort 70

Biểu mẫu Carbonless 2 liên

Biểu mẫu Carbonless 3 liên
Biểu mẫu carbonless 3 liên in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

Biểu Mẫu Giấy Fort
 • In giấy Fort70
 • 1 cuốn: 100 tờ
 • Quy cách: Quét keo gáy, dập răng cưa
 • Chạy số nhảy: 2500 đ/cuốn
KT 10.3 x 14.5cm in 1 màu đen, không nền KT 14 x 20cm in 1 màu đen, không nền KT 20 x 29.7cm In 1 màu đen, không nền Thời gian
10 cuốn22.00033.0003-4 ngày
20 cuốn19.00028.0003-4 ngày
30 cuốn16.000 27.0003-4 ngày
40 cuốn15.50026.0003-4 ngày
50 cuốn14.50024.000 4-5 ngày
100 cuốn14.00021.000 5 ngày
200 cuốn13.50015.0005 - 7 ngày
500 cuốn12.00013.5005 - 7 ngày
Biểu mẫu Fort in 1 màu đen

Biểu Mẫu Giấy Carbonless 2 liên
 • In giấy Carbonless
 • Một cuốn 100 tờ: 50 tờ liên trắng, 50 tờ liên đỏ
 • Quy cách: quét keo gáy, răng cưa
 • Chạy số nhảy: 2.500 đ/c, 1 cuốn 50 số
A6 (10 x 14cm) In 1 màu đen, không nền Số nhảy + 2.500 đ/c A5 (14 x 20 cm) In 1 màu đen, không nền Số nhảy + 2.500 đ/c A4 (20 x 29.7cm) In 1 màu đen, không nền Số nhảy + 2.500 đ/c
10 cuốn22.000 đ41.000 đ/c
20 cuốn20.000 đ34.000 đ/c
30 cuốn19.000 đ34.000 đ/c
40 cuốn19.000 đ33.000 đ/c
50 cuốn18.000 đ32.000 đ
100 cuốn17.000 đ29.000 đ
200 cuốn16.500 đ28.000 đ
500 cuốn16.000 đ
bieu mau carbonless 2 lien in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

Liên 1 nền giấy trắng


Liên 2 đỏ hồng


Biểu mẫu carbonless 2 liên

Biểu Mẫu Giấy Carbonless 3 liên
 • In giấy Carbonless Trắng, đỏ , xanh
 • Một cuốn 150 tờ: 50 tờ liên Trắng, 50 tờ liên Đỏ, 50 tờ liên xanh
 • Quy cách: quét keo gáy, dập răng cưa
 • Chạy số nhảy: 3000 đ/c, 1 cuốn 50 số
A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu đen, số nhảy + 3000 đ/c A5 (14 x 20 cm) in 1 màu đen, không nền số nhảy + 3000 đ/c A4 ( 20 x 29.7cm) in 1 màu đen, không nền số nhảy + 3000 đ/c
10 cuốn29.000 đ57.000 đ
20 cuốn26.000 đ46.000 đ
30 cuốn25.000 đ
40 cuốn25.000 đ
50 cuốn23.000 đ44.000 đ
100 cuốn22.000 đ42.000 đ
200 cuốn38.000 đ
500 cuốn
bieu mau carbonless 2 lien in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

Liên 1 nền giấy trắng


Liên 2 đỏ hồng


Biểu mẫu carbonless in hoa don ban le phieu thu chi in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

Liên 3 xanh

Biểu mẫu carbonless 3 liên in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

in phiếu thu giấy For
In phiếu chi giấy For
In phiếu chi 2 liên
In phiếu thu 2 liên
In phiếu chi 3 liên
in phiếu thu 3 liên
In hóa đơn bán lẻ 2 liên
In hóa đơn bán lẻ 3 liên

Share Button